سطوح نظرکاوی

از دانشنامه فناوری وب
پرش به: ناوبری، جستجو

به صورت عمومی می¬توان بیان نمود که نظرکاوی در سه سطح اساسی مورد مطالعه قرار گرفته است.یک فرایند نظر کاوی از مراحل زیر تشکیل میشود. مرحله اول تعیین دامنه کار کاوش نظرات است. در مرحله دوم داده های جمع آوری شده در حوزه خاص پیش پردازش شده و به صورت نرمال و ساختار یافته در می¬آیند. در مرحله سوم، کارهای خاص آماری بر روی سند و عبارات موجود در آن صورت می¬گیرد. مرحله چهارم که به عنوان یکی از گامهای اساسی در کاوش نظرات به حساب می¬آید انتخاب ویژگی¬های مناسب برای دسته‌بندی اسناد است. انتخاب مناسب این ویژگی¬ها می¬تواند موجب بهبود عملکرد الگوریتم¬های دسته‌بندی گردد. مرحله پنجم اجرای الگوریتم دسته‌بندی بر روی اسناد است. در نهایت در مرحله ششم به تحلیل نتایج به دست آمده از دسته‌بندی پرداخته می¬شود. این فرایند می¬تواند در سه سطح زیر انجام گیرد. 1. سند 2. جمله 3. ویژگی


مبتنی بر سطح سند

وظیفه این سطح از نظرکاوی این است که آنچه کل یک سند منتشر کرده را در قالب مثبت یا منفی دسته‌بندی نماید[13]. برای مثال، یک نقد محصول داده می‌شود و سیستم باید تعیین کند که این نقد به صورت کلی دید مثبتی را نسبت به محصول نشان داده و یا منفی بوده است. این سطح از نظرکاوی همچنین به "طبقه‌بندی نظرات سطح سند " نیز شناخته می‌شود. آنچه در این سطح از نظرکاوی مفروض است این است که سند، نمایش دهنده نظر پیرامون یک موجودیت واحد است. بنابراین، هنگامی که سند چندین موجودیت را ارزیابی یا مقایسه می‌کند، کاربرد ندارد.

مبتنی بر جمله

وظیفه این سطح این است که تعیین کند جمله یک نظر مثبت، منفی، یا خنثی را نشان می‌دهد. منظور از خنثی این است که جمله بیان کننده نظر نیست. این سطح به صورت نزدیکی با "طبقه‌بندی ذهنیت" وابستگی دارد. در طی این فرایند جملات ذهنی که بیان کننده دید یا نظر ذهنی هستند از جملات عینی که بیان کننده اطلاعات حقیقی هستند تمیز داده می‌شود.

مبتنی بر ویژگی

هر دو سطح قبلی یعنی سند و جمله به طور دقیق آنچه را که مردم دوست دارند و آنچه دوست ندارند را کشف نمی¬نماید. بجای نگرش به ساختار زبان (سند، پارگراف، جمله و ...)، سطح ویژگی مستقیما خود نظر را دنبال می‌کند. در حقیقت بر این ایده استوار است که هر نظر شامل یک گرایش (مثبت یا منفی) و یک ویژگی از نظر قرار دارد. به این مثال توجه کنید؛ " اگر چه این رستوران سرویس چندان خوبی ارائه نمی‌کند ولی من هنوز به آن علاقه دارم" این نظر مشخصا یک دید مثبت را بیان می‌کند ما نمی¬توانیم بگوییم که این نظر تماماً مثبت است. در حقیقت این نظر درباره رستوران به صورت کلی مثبت است و در مورد نحوه سرویس¬دهی آن دارای گرایش منفی می-باشد.